Kontakt

Biuro projektu

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji

ul. Partyzantów 1A, pok. 322
35-242 Rzeszów

tel. 533 130 400
tel. 533 308 845

e-mail: rzeszow@ida-system.pl

zgłoszenia przyjmowane są także przez:
Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu
tel. 17-773-11-79

Rekrutacja

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz sprawdzenie, czy spełniacie Państwo kryteria udziału w Projekcie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Rzeszowie (zobacz: kontakt). Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są także w Cechach Rzemiosł w miastach powiatowych oraz wybranych Ochotniczych Hufcach Pracy (sprawdź adresy)

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin projektu – pobierz
Formularz zgłoszeniowy  – pobierz
Oświadczenie Uczestnika projektu (04.04.2018 r)- pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz
Umowa szkoleniowa (11.01.2018) – pobierz

Poprzednie wersje dokumentów:
Umowa szkoleniowa – pobierz
Oświadczenie Uczestnika projektu (ARCHIWALNE)- pobierz


AKTUALNOŚCI:

W dniu 19.01.2018 r. (piątek) o godzinie 17.00 organizowane jest spotkanie informacyjne w sprawie udziału w projekcie. Miejsce spotkania: Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

 1. Wykształcenie: ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) lub szkoła gimnazjalna.
 2. Doświadczenie zawodowe:

a/ minimum 3 lata pracy w zawodzie w którym zdawany będzie egzamin czeladniczy lub
b/ kurs przyuczający do zawodu

kandydat wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu oraz aktualnym zdjęciem (jak do dowodu itp.) przedkłada kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie tj:

kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające wymagany staż pracy.

Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

 1. Wykształcenie: ukończona minimum zasadnicza szkoła zawodowa (z wyjątkiem zawodów: kosmetyczka, kelner, florysta, gdzie minimalnym wykształceniem jest wykształcenie średnie techniczne)
 2. Doświadczenie zawodowe:

a/ minimum 6 lat prowadzenia własnej działalności w zakresie zawodu, w którym zdawany będzie egzamin lub

b/ tytuł czeladnika oraz 6 lat doświadczenia w zawodzie lub

c/ tytuł technika w zawodzie oraz 2 lata doświadczenia w zawodzie

d/ ukończone studia wyższe kierunkowe oraz 1 rok doświadczenia w zawodzie

kandydat wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu oraz aktualnym zdjęciem (jak do dowodu itp.) przedkłada kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie tj:

-kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające wymagany staż pracy.

Szczegółowe wymagania poniżej:

Warunki dopuszczenia do egzaminów kwalifikacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117), którego § 6 oraz § 7 brzmią:

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.