Kontakt

Biuro projektu

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji

ul. Partyzantów 1A, pok. 322
35-242 Rzeszów

tel. 533 130 400
tel. 533 308 845

e-mail: rzeszow@ida-system.pl

zgłoszenia przyjmowane są także przez:
Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu
tel. 17-773-11-79

O projekcie

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji w okresie od 1 maja 2017 roku realizuje na ternie województwa podkarpackiego Projekt pt. „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!” w ramach Osi Priorytetowej IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.5. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost elastyczności na rynku pracy u min. 90% UP (ze 175 os., w tym 30% Kobiet), w tym o niskich kwalifikacjach, pracujących, bezrobotnych i zamieszkujących obszar woj. podkarpackiego do 30.06.2018r., w tym w szczególności obszary wiejskie

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.05.2017 r. – 31.08.2018 r.
Wartość projektu: 540 018,75 zł
Kwota dofinansowania : 486 016,87 zł

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • Osoby dorosłe, w wieku aktywności zawodowej, zgłaszające się z własnej inicjatywy na potrzebę podniesienia kwalifikacji,
 • W szczególności osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 tj. wykształcenie średnie, zawodowe i niższe)
 • Osoby pracujące w sektorze przedsiębiorstw oraz osoby bezrobotne
 • Miejsce zamieszkania/ pracy: województwo podkarpackie

W ramach projektu realizowane będą następujące kursy zawodowe:

1. Kursy nadające kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych:

 • kucharz
 • kelner
 • wizażystka
 • kosmetyczka
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • florysta
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik przystąpi do egzaminu państwowego na czeladnika w określonym zawodzie.

2. Kursy umożliwiające nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach branży:

 • budowlanej (stolarz, elektryk, monter: izolacji budow., instalacji gazowych, instalacji i urządzeń sanitarnych, sieci cieplnych, gazowych, wodnych i kanaliz., konstrukcji budow., zabudowy i robót wykończ. w budow., sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)
 • mechanicznej: blacharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik/ elektromech. pojazdów samoch., blacharz/lakiernik samoch., elektromech., monter elektronik
 • fryzjersko-kosmetycznej i florystycznej

Uczestnikom zostaną zapewnione bezpłatnie

 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Egzamin
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje
 • Materiały szkoleniowe

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej,

Formularze należy składać w biurze projektu osobiście lub pocztą, na adres: ulica Partyzantów 1A pokój 322, 35-242 Rzeszów


OGŁOSZENIA, ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr PK/1/2017

Opublikowane: 04.12.2017 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 6 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o braku powiązań
4. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 6 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Wyniki:

Brak ofert


Zapytanie ofertowe nr PK/2/2017

Opublikowane: 05.12.2017 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 4 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań

4. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 4 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

 1. Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr PK/3/2017

Opublikowane: 12.12.2017 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informujeo wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Wyniki:

Brak ofert


Zapytanie ofertowe nr PK/4/2017

Opublikowane: 28.12.2017 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informujeo wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/5/2017

Opublikowane: 02.01.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informujeo wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/6/2017

Opublikowane: 02.01.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 24 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 24 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/7/2017

Opublikowane: 02.01.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie cukiernik, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 30 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informujeo wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie cukiernik, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 30 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/8/2017

Opublikowane: 02.01.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 40 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 40 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/9/2017

Opublikowane: 02.01.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie piekarz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego wna przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie piekarz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/10/2017

Opublikowane: 02.01.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 30 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 30 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/11/2017

Opublikowane: 02.01.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie fryzjer, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie fryzjer, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/12/2018

Opublikowane: 06.02.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu w trakcie części teoretycznej kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informujeo wynikach postępowania na dostarczenie cateringu w trakcie części teoretycznej kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/13/2018

Opublikowane: 21.02.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na na przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla 175 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

W związku z prowadzonym postępowaniem na przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla 175 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje o zmianie w dniu 26.02.2018 r. treści ogłoszenia w następujących punktach: pkt. 5, ust 3.

Szczegóły w załącznikach:
1. Informacja o zmianie zapytania ofertowego
2. Zmienione zapytanie ofertowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla 175 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/14/2018

Opublikowane: 09.05.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do nabycia uprawnień UDT do obsługi wózka podnośnikowego – kategoria I WJO / II WJO dla 24 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe nr PK/15/2018

Opublikowane: 15.05.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do nabycia uprawnień UDT do obsługi wózka podnośnikowego – kategoria I WJO / II WJO dla 24 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe nr PK/16/2018

Opublikowane: 15.05.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do nabycia uprawnień UDT operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego – IIS dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe nr PK/17/2018

Opublikowane: 16.05.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do nabycia uprawnień UDT do obsługi wózka podnośnikowego – kategoria I WJO / II WJO dla 24 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe nr PK/18/2018

Opublikowane: 16.05.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do nabycia uprawnień UDT operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego – IIS dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe nr PK/19/2018

Opublikowane: 17.05.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/20/2018

Opublikowane: 17.05.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/21/2018

Opublikowane: 07.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/22/2018

Opublikowane: 07.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie cukiernik, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

Uwaga!!
W dn. 11.06.2018 r. korekcie ulega załącznik nr 1 w części 3 Zapytania – skorygowano liczbę grup. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana nie wpływa na termin składania ofert tj. do 15.06.2018 r.

Formularz ofertowy – zmiana 11.06.2018 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie cukiernik, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/23/2018

Opublikowane: 11.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/24/2018

Opublikowane: 11.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/25/2018

Opublikowane: 11.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/26/2018

Opublikowane: 11.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie fryzjer, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 13 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informujeo wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie fryzjer, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 13 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/27/2018

Opublikowane: 12.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/28/2018

Opublikowane: 21.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie florysta, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie florysta, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/29/2018

Opublikowane: 26.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr PK/30/2018

Opublikowane: 27.06.2018 r.

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie elektromechanik/ mechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie elektromechanik/ mechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Załączniki:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty